SYK

Det Systematiska kvalitetsarbetet

Utifrån verktyget: 

-Var är vi? -Vart ska vi? -Hur gör vi? -Hur blev det?

Se Skolverket: Systematiskt kvalitetsarbete- så fungerar det.


-Nuläge, var är vi? (nulägesbeskrivning)

En nulägesbild av verksamhetens kvalitet och likvärdighet, samla in data om verksamheten.

Vilken bild ger den egna undersökningen, andra källors? Vilka mönster kan urskiljas och vilka trender kan urskiljas i relation till tidigare år?

Exempel på hur Snurrans förskola följer upp verksamheten:
-Enkäter till vårdnadshavare
-Intervjuer med pedagoger
-Observationer av barnens lek och lärande
-Dokumentation av barnens arbete

Verktyg: Checklista för de nationella målen: 
Skollagen, Läroplanen, Allmänna Råd och Barnkonventionen.

Arbetslaget:
I början på varje år så utvärderar varje arbetslag vår utbildning i förhållande till de nationella målen på planeringen.

Rektorn:
Utvärderar utbildningen.
Hen är delaktig i varje arbetslags redovisning och tar denna vidare till huvudmännen. 

Huvudmannen:
Utvärderar utbildningen.
Huvudman och rektor analyserar redovisningen av nuläget och bedömer behov av insatser tillsammans.


-Vart skall vi? (analysera och bedöma)

Uppmärksamma såväl styrkor som svagheter/utvecklingsmöjligheter inom verksamheten och analysera bristernas orsaker.

Huvudmannen analyserar resultatet genom en aktiv dialog med rektorn och beslutar om och dokumenterar nödvändiga utvecklingsåtgärder.

-Hur gör vi? (planera och genomföra)

Tydliggöra: Förväntade effekter, ansvarsfördelning, tidsramar, resursbehov, former för återkoppling av genomförande och uppnådda effekter, dokumentationskrav.

Prioriterade utvecklingsområden, uppföljning, dialog och delaktighet.

Huvudmannen ansvarar för att Rektorn med personal får den tid, resurser, utbildning och möjlighet att genomföra utvecklingsåtgärderna. Ständig återkoppling, utvärdering och uppdatering mellan huvudman, Rektorn och personalgruppen. 


-Hur blev det? (utvärdering-ett nytt nuläge)

Dialog och delaktighet, fortsättning.

Det prioriterade målet utvärderas.

Processen fortsätter och ett nytt läge skall bedömas-nytt prioriterat mål.