Likabehandlingsplan

Värdegrund

Förskolans pedagogiska arbete vilar på en gemensam värdegrund som bottnar i allas lika värde. Förhållningssättet mellan personal och barn ska vara att:

 • Varje barn möts med respekt, empati, hänsyn
  och lyhördhet.
 • Varje barn får utveckla självständighet och sin kompetens.
 • Varje barn får lära sig att ta ansvar och stå för
  sina handlingar.
 • Varje barn ges möjlighet att utveckla sin empati och sin förmåga att ta hänsyn till andra människors situation.
 • Varje barn skall genom lek få uppleva lustfylldhet, nyfikenhet och lärande.

Definitioner

Diskriminering
De sju diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslag (2008:567) gäller:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • sexuell läggning
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionshinder
 • ålder

Diskriminering innebär att ett barn på osakliga grunder behandlas sämre än andra barn och den orättvisa behandlingen har samband med de ovanstående punkterna.

Ansvar
Alla – personal och barn – har ansvar för att förebygga, uppmärksamma och agera mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Till dig som vårdnadshavare
Vårdnadshavare har också ett stort ansvar. Misstänker du att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling, kontakta personalen. Om förskola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får detta positiv påverkan på barnen. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra. Men du är den som bäst kan göra något åt det. Vi ber dig att göra helt klart för barnet att du ser mycket allvarligt på beteendet och inte accepterar det. Även i sådana fall är det bra att kontakta personalen. Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende. Om vi inte gör det kan det tolkas som att vi accepterar beteendet.